Navigácia

O škole

Profil školy

 • Škola sa nachádza na samostatnom pozemku v katastrálnom území Devínska Nová Ves v tesnej blízkosti automobilky Volkswagen Slovakia a.s.
 • Zriaďovateľom školy je od 1.9.2016 Duálna akadémia, z.z.p.o.
 • V školskom roku 2018/2019 má škola 397 žiakov v 17 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a na pracoviskách partnerských organizácií
 • Predložili sme projekt transformácie školy na Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel, ktorý bol schválený v máji 2003
 • K naplneniu cieľov vytýčených v projekte prebehla intenzívna prestavba a vybudovanie nových odborných učební.
  S výučbou podľa novo koncipovaných ZPD sme začali 1.9.2003
 • Prebehli rokovania s partnermi o možnostiach hlbšej spolupráce pri nábore žiakov pre štúdium na našej škole, vybavenosti školy modernými didaktickými pomôckami a školení pedagogického zboru s cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi novými poznatkami v automobilovom priemysle a učebnými osnovami pre jednotlivé učebné odbory v oblasti autoopravárenstva
 • 8. 10. 2004 bolo otvorené Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel
 • 1.1.2008 bolo k škole pričlenené pracovisko SOU energetické, Záhorská Bystrica
 • 1.9.2008 škola nesie názov Stredná odborná škola
 • 27.1.2009 škola nesie názov Stredná odborná škola automobilová
 • 1.9.2014 začíname s modulovým vyučovaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár
 • 9.9.2014 sme podpísali Deklaráciu o užšej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • V budúcich školských rokoch chceme rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu s domácimi ako aj zahraničnými partnermi v oblasti autoopravárenstva v úzkej spolupráci s Cechom predajcov a servisov motorových vozidiel
 • Jednou z úloh do budúcich období je rozšíriť pôsobenie školy do oblasti rekvalifikácií a celoživotného vzdelávania
 • 1.9.2015 začíname s duálnym vzdelávaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár (9 žiakov je zazmluvnených)
 • 11.9.2015 sme podpísali Deklaráciu o vzájomnej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • 1.12.2015 - škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu Čo o nás píšu
 • 1.9.2016 - začíname s duálnym vzdelávaním v 1 ročníku v 4 študijných odboroch - 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik a 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 1.9.2016 - Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia sprievodca_nestatnymi_skolami.pdf
 • 1.9.2017 -  k 4 študijným odborom v systéme duálneho vzdelávania pribudol piaty - ŠO 2495 K autotronik

 

 

  

 

 

 

Počet návštev: 2930365

Zriaďovateľ

Duálna akadémia z.z.p.o. J. Jonáša 5, 841 08 Bratislava:

Kontakt

 • Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
  J. Jonáša 5
  843 06 Bratislava 49
 • 02/69 307 210
  fax: 02/64 776 875